Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de school van de ouderlingen'). Lees ook eens Waarom Sleutel tot Inzicht?

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met meer dan 1600 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in het hart en wijsheid in de geest, is de essentie van je eigen geluk en het geluk van anderen.

Veel mensen hebben hun eigen persoonlijke ideeën aan de Leer van de Boeddha toegevoegd. Hierdoor wordt het goede stukgemaakt... Lees meer in Waarom Sleutel tot Inzicht?

De Tips op deze pagina is slechts een handjevol van de vele onderwerpen op de website. Ze worden van tijd tot tijd ververst met andere inspirerende tips. Wil je echter een goed en compleet overzicht van de gehele website, dan is de Sitemap daar de aangewezen locatie voor.

In het boeddhisme is het belangrijk dat je geduldig en onderzoekend van geest bent. Die onderzoekende geest schiet helaas bij veel mensen vaak tekort waardoor veel goeds wordt gemist.

Daarom dit advies

Om het overzichtelijk te houden is de Sitemap opgedeeld in categorieën. Het advies is om alle categorieën van de Sitemap globaal te verkennen. Stel jezelf hierbij als doel, om slechts te weten welke soort inhoud een categorie te bieden heeft. Zoals je de indeling van een huis bekijkt voordat je het koopt.

Op deze manier leg je een belangrijke basis waardoor je het voor jezelf makkelijk maakt. Want door de structuur van de website te kennen, weet je straks snel wat en waar je iets kan terugvinden.

Inhoudsopgave

Tips van de week

De zeven factoren van verlichting

Het geloof van een boeddhist

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

Veilig voor slavernij

Wanneer je de ontsnapping aan lijden niet ziet

De drie kenmerken

Sunita de vuilnisman

Alleen een Boeddha onderwijst de drie kenmerken

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.

Tips van de week

De zeven factoren van verlichting

Deze zeven condities, beginnende met indachtigheid (sati), zijn fases die geleidelijk aan in iemand groeien die naar verlichting streeft. Ze worden in de satipatthana methode beschouwd als zijnde essentieel om elke dag te cultiveren en te ontwikkelen, aangezien ze de weg naar het laatste doel vergemakkelijken.

Ga naar de pagina Satta sambojjhanga — Boeddhisme — De zeven factoren van verlichting.

Het geloof van een boeddhist

In het boeddhisme hebben we een Pali term 'saddha' dat 'geloof'; 'vertrouwen' betekent. Het geloof van een boeddhist moet samengaan met begrip oftewel wijsheid. Geloof of vertrouwen kan alleen goed gefundeerd zijn nadat iemand kritisch onderzoek heeft gedaan naar datgene wat verkondigd is en die persoon over waar begrip beschikt. Onwrikbaar geloof ontstaat niet uit een blindelings volgen, maar uit een kritisch onderzoek.

Lees wat geloof nog meer inhoudt in: Saddha — Boeddhisme — Het geloof van een boeddhist.

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

De Dhammapada van Sleutel tot Inzicht is een heel bijzonder werk. Zo zijn de verzen zowel in het Nederlands als in het Pali. Elk vers gaat vergezeld van een mooie afbeelding die de betekenis nog levendiger maakt. En elk vers is van meerdere kanten toegelicht zodat ze allemaal goed te begrijpen zijn.

Een aantal verzen zijn zelfs tot in detail uitgewerkt a.d.h.v. het commentaar (DhpA). Dit zijn de detailpagina's die prachtige verhalen vormen die de omstandigheden beschrijven waarom de Boeddha tot de uitspraak van het vers of de verzen kwam. In deze uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada zijn ook belangrijke Pali termen opgenomen die naar meer uitleg verwijzen in het woordenboek.

Veilig voor slavernij

De Pali term 'yoga' staat voor 'banden'. Er zijn er vier en ze zijn gelijk aan de vier hoofdbezoedelingen, de asava's.

Hier haalt de Boeddha een paar belangrijke aspecten aan en zegt dat wanneer iemand deze dingen begrijpt zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan, de verdwijning, de schijnbare bevrediging, het gevaar en de ontsnapping met betrekking tot elk van de vier banden (zintuiglijkheid, worden, meningen en onwetendheid) zo'n persoon dan alle banden verbreekt en dan 'veilig is voor slavernij'.

Omdat we bij een woord vaak een idee hebben, gebruikt hij bij elke band een reeks van verschillende woorden die nagenoeg dezelfde betekenis hebben. Dit maakt de Leer voor veel mensen begrijpelijker.

A04-010 — Yoga Sutta — Banden

Wanneer je de ontsnapping aan lijden niet ziet

De Boeddha zegt dat de niet-geïnstrueerde wereldling de dingen niet ziet zoals ze werkelijk zijn. En omdat hij het niet begrijpt, kent hij de ware ontsnapping aan lijden niet. Hij is niet gelijkmoedig en vanwege dat ontstaat er afkeer in hem wanneer hij pijn ervaart. Dit vergroot de drang naar zintuiglijk geluk waarmee hij het lijden alleen maar intensiveert.

S36-006 — Salla Sutta — De pijl

De drie kenmerken

Eén van de grote verschillen tussen het boeddhisme en alle andere religies, is dat de Boeddha in zijn verheven verlichting de drie kenmerken van het bestaan heeft ontdekt.

Alle dingen (fenomenen/verschijningsvormen) die het hele bestaan omvatten — zowel mentale als fysieke dingen — hebben drie kenmerken: alle dingen zijn vergankelijk (anicca), alle dingen zijn onbevredigend (dukkha) en alle dingen zijn zonder-zelf oftewel onwezenlijk (anatta). Vooral dat er geen ziel of zelf is, is voor veel mensen moeilijk te vatten. Tegelijkertijd is het vastklampen aan deze opvatting een zeer gevaarlijke valkuil waardoor het voor mensen onmogelijk is volledige bevrijding te realiseren.

De Boeddha onderwijst bijvoorbeeld dat een wezen een 'samenstelling' is van 1. lichamelijkheid, 2. gevoelens, 3. waarnemingen, 4. mentale factoren en 5. bewustzijn. Geen enkel fenomeen kan twee momenten hetzelfde blijven. Zodra iets opkomt, vergaat het onmiddellijk weer. Alle dingen zijn voortdurend onderhevig aan verandering. Dingen zijn niet blijvend maar vergankelijk. Daarom kan er niet zoiets zijn als een blijvende ziel of een zelf zoals veel andere religies onderwijzen. Het zijn vooral dergelijke opvattingen die ernstige blokkades zijn voor de ontwikkeling van ware wijsheid dat nodig is voor bevrijding van lijden (waar dukkha doorgaans voor staat).

Geen enkel andere religieuze leraar onderwijst de drie kenmerken. Dat is omdat alleen een Boeddha deze ontdekt. Dit (o.a.) maakt het boeddhisme echt uniek ten opzichte van alle andere religies. Kijk ook eens bij samma sambuddha.

Leer meer op de pagina Ti lakkhana — Boeddhisme — De drie kenmerken van het bestaan.

Sunita de vuilnisman

De Boeddha heeft het vernederende Indiase kastenstelsel altijd met kracht verworpen. Volgens het kastenstelsel behoorde Sunita tot de allerlaagste kaste (de uitgestotenen) en had hij geen enkele kans op studie en zichzelf verder te ontwikkelen. De Brahmanen (de hoogste kaste) vernederden hem en waren uiterst onaardig tegen hem. Maar toen ontmoette hij de Boeddha die heel vriendelijk voor hem was. Dit was een wereld van verschil voor Sunita. Deze 'uitgestotene' die volgens het vernederende kastenstelsel niets waard was, verwierf — nadat hij door de Boeddha persoonlijk was ingewijd en zijn instructies had opgevolgd — perfecte verlichting.

Lees hier het verhaal van Sunita de vuilnisman.

Alleen een Boeddha onderwijst de drie kenmerken

Welke religieuze leraren onderwijzen de ware aard van dingen die zo essentieel zijn voor bevrijding van lijden? Luister naar de woorden van de Meester zelf in A03-134 — Dhamma-Niyama Sutta — De vaststaande feiten van de wet.