Help

Het Theravada Archief van Sleutel tot Inzicht is in een aantal opzichten doordacht en met grote zorg opgezet. Vanwege de omvang van dit studieproject, is dat ook nodig, want een site die veel informatie bevat die moeilijk te traceren is, is niet bevorderlijk voor de studie. Om veel uit dit project te halen, is het raadzaam om vertrouwt te raken met een aantal zaken rondom de opzet van het Theravada Archief. Daarnaast worden op deze pagina nog een aantal onderwerpen aangereikt die de studie in de boeddhistische Leer extra ondersteunen.

Inhoudsopgave

Standaardnavigatie

De navigatiebalk onder aan de pagina's

Overige navigatiemogelijkheden

Verwijzingen

Kruisverwijzingen

Het Boeddhistisch Woordenboek

Zoeken

Studierichtlijnen

Studierichtlijnen voor de Dhammapada

Definities

Artikel

Bestandsinformatie

Bijschrift

Collectie

Commentaar

ComTerm

Context

DefCat

Detailpagina

Diversen

DhpNed

DhpPal

DhpSub

DhpVerhaal

Help bestanden

Hoofdpagina

Hoofdstukpagina

Infopagina

RegID

Titel1

Titel2

Uitleg1

Uitleg2

Uitleg3

VerhaalVerleden

Bladwijzers

Vanuit een Word document naar een locatie in een HTML pagina gaan

Welke bestanden in het Theravada Archief hebben bladwijzers?

Standaardnavigatie

Van toepassing op de navigatie door sutta's en collecties.

De navigatie voor nieuwe en bestaande collecties toespraken in het Theravada Archief wordt in principe op de wijze ingesteld zoals hierna beschreven. Een voorbeeld hiervan is de navigatie die voor de Sutta Nipata wordt gebruikt.

Opmerkingen

De navigatiebalk onder aan de pagina's

Overige navigatiemogelijkheden

Verwijzingen

Een goede opzet van een complex geheel als de boeddhistische Leer, vereist dat de informatie in afzonderlijke tekstdelen of afzonderlijke bestanden wordt opgeslagen en dat er middels verwijzingen naar die afzonderlijke informatie wordt verwezen. Zo kan het zijn dat er naar een toespraak wordt verwezen die nog niet in het Theravada Archief is opgenomen omdat die niet (of nog niet) verwerkt is. Het is vooraf niet te zeggen of de toespraak waarnaar verwezen wordt, ook daadwerkelijk geplaatst zal worden. Wordt de toespraak weldegelijk geplaatst, dan is de verwijzing alvast correct ingesteld. De links worden dan op een bepaald moment automatisch ingesteld...

Het komt ook vaak voor dat er verwijzingen naar bijvoorbeeld termen in het woordenboek zijn ingesteld die nog verder moeten worden uitgewerkt. In dergelijke gevallen is nooit vooraf te zeggen of er nog meer informatie bij de betreffende term wordt opgenomen. Het is daarom belangrijk om de verwijzingen naar termen vaak opnieuw te raadplegen. Zie ook ComTerm.

Met de gestage opbouw van het toevoegen van gerelateerde informatie die met verwijzingen makkelijk te raadplegen is, is de mogelijkheid aanwezig om zeer gedetailleerde informatie over een onderwerp te achterhalen. Hoe ver je daarin gaat, bepaal je zelf.

Kruisverwijzingen

Bij verscheidene tekstdelen waarin eindnoten zijn opgenomen, moeten de eindnoten dezelfde tekst bevatten, of beter gezegd: 'dezelfde informatie kunnen leveren'. Afgezien van het feit dat het onprettig is om als lezer vaak dezelfde tekst te moeten lezen, is het tevens voor het onderhoud van de site, van groot belang dat er met kruisverwijzingen wordt gewerkt. De kruisverwijzingen zijn dusdanig ingesteld, dat dit technisch uitvoerbaar is en dat de lezer de kruisverwijzingen makkelijk kan gebruiken en herkennen. Daarbij is natuurlijk ook rekening gehouden met het feit dat iemand de pagina's in printvorm leest.

Een voorbeeld

In M19 bevindt zich een eindnoot in de zin: 'Geboorte is vernietigd, het heilige leven is geleefd, wat gedaan moest worden is gedaan, tot elke staat van bestaan is er geen worden meer.' Omdat het belangrijk is om in die zin een eindnoot te plaatsen, is dat in M19 dan ook gedaan. Dit is een typische zin die vaker in de teksten terugkomt. In plaats van om de tekst van de eindnoot te herhalen, wordt er een kruisverwijzing gemaakt naar de locatie waar de oorspronkelijke tekst is opgenomen. In dit geval is dat een eindnoot in M19. Er wordt niet verwezen naar het nummer van de eindnoot, maar naar een HTML bladwijzer. Het nummer kan namelijk wijzigen. De naam van de bladwijzer is gelijk aan een stukje tekst dat ergens vooraan in de zin opgenomen blijft en wordt vet weergegeven. Op deze manier is de verwijzing ook duidelijk voor mensen die de printvorm gebruiken.

Zie Dhp277-279 waar vanuit een eindnoot naar de eindnoot "uiteindelijke kennis" in M19 wordt verwezen.

Technisch

Zie de eindnoot <A href="m019.htm#uiteindelijke kennis"><B>uiteindelijke kennis</B> in M019</A> voor meer informatie.
...en ziet er zo uit:

Zie de eindnoot uiteindelijke kennis in M019 voor meer informatie.

Nog een belangrijke eindnoot? Komt ie:

Zie de eindnoot benoemen in D22 voor meer informatie.

Het Boeddhistisch Woordenboek

Het woordenboek is dé centrale bron voor vele aspecten binnen de boeddhistische Leer. Alle Pali termen die in tekstbestanden voorkomen, zijn in het woordenboek opgenomen. Het belang van het gebruik van Pali termen is, dat er nooit gegist hoeft te worden wat de schrijver precies bedoeld; het wordt allemaal exact aangegeven. Voor mensen die het Theravada Archief in de printvorm doornemen, is het belangrijk te weten dat de Pali termen die in tekstbestanden voorkomen, allemaal (als een verklaring) tussen haakjes binnen de tekstbestanden worden weergegeven; termen die zo worden aangeduid zijn allemaal in het woordenboek op te zoeken.

Aanvullende informatie

Zoeken

Je kunt op verschillende manieren naar bepaalde tekst zoeken:

Studierichtlijnen

Studierichtlijnen voor de Dhammapada

De Dhammapada van het Theravada Archief is opgebouwd uit verscheidene onderdelen die het bestuderen en het terugvinden van tekst vergemakkelijken. Omdat onze Dhammapada uit een aantal onderdelen is opgebouwd, verdient het aanbeveling om hier kennis van te nemen teneinde er veel uit te kunnen halen. In deze rubriek wordt uitleg gegeven over welke elementen het gaat en hoe je die het beste kunt gebruiken. Verder tref je hier nog andere tips aan die je kunnen helpen bij de bestudering van deze schitterende Dhammapada.

In onderstaande tabel zijn Gedefinieerde Categorieën (DefCat's) en overige onderdelen opgenomen die in de Detailpagina's van de Dhammapada voorkomen. Volg de links voor de definitie in de kolom Onderdeel.

Onderdeel Tips
Ontwikkeling De Dhammapada is nog in ontwikkeling. Op de pagina Dhammapada info kun je die ontwikkeling volgen.
Zoeken Er zijn verschillende manieren. Zie Zoeken.
Navigeren door de Dhammapada Het navigeren gaat volgens de Standaardnavigatie hetgeen veel mogelijkheden biedt.
Uitgewerkte Detailpagina's Het vinkje op de Hoofdpagina's geeft aan dat een Detailpagina is uitgewerkt.

Raadpleeg ook eens de pagina Uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada.

Figuren Elk vers is voorzien van een figuur. Als de Dhammapada klaar is, zijn er dus 423 kleurrijke figuren geplaatst. Het is wel eens fijn om gewoon alleen maar 'plaatjes te kijken'. Deze ontspannen manier is naast je studie een welkome afwisseling. Ook dat kan een inspirerende uitwerking op je hebben.
Bijschrift Het Bijschrift in de Dhammapada geeft het oorspronkelijke vers met een ietwat andere bewoording weer. Soms kan dit ertoe leiden dat je het Dhammapada vers beter begrijpt. Op de pagina Hlp111 kun je alle bijschriften terugvinden.
DhpSub De Dhammapada titels kun je op de pagina Hlp110 terugvinden. Dit is handig voor als je snel een bepaald vers wilt opzoeken. Zoek eventueel naar tekst op die pagina (zie Zoeken).
Titel1 en Context Titel1 staat in de Dhammapada voor de titel van het verhaal (de Detailpagina). Het verhaal kan meerdere verzen omvatten. De titels en de contexten kun je allemaal terugvinden op de pagina Hlp051. Zoek eventueel naar tekst op die pagina (zie Zoeken).
Artikel In Detailpagina's zijn vaak afzonderlijke Artikels opgenomen. Deze afzonderlijke Artikels zijn ook allemaal opgenomen in de pagina Hlp101. Wil je graag een bepaald Artikel terugvinden, dan hoef je dus niet alle Detailpagina's af te zoeken, maar ga je naar Hlp101. Daarnaast kun je deze pagina ook gebruiken om 'gerelateerde' Artikels op te zoeken als je meer informatie wilt over een bepaald onderwerp. De titel van de Artikels is namelijk dusdanig samengesteld, dat Artikels die nauw samenhangen, bij elkaar in de lijst worden weergegeven. Bekijk de lijst eens.
DhpVerhaal De verhalen helpen ons een levendige voorstelling te maken van de gebeurtenis die de Boeddha aanleiding gaf het vers/de verzen uit te spreken.
VerhaalVerleden Voor deze Gedefinieerde Categorie geldt hetzelfde principe als bij Artikels. Verhalen van het verleden zijn opgenomen in Hlp102.
Uitleg1 en Uitleg2 Deze DefCat's helpen je om de Dhamma nog beter te begrijpen. Bovendien vertalen niet alle vertalers de Pali tekst correct en is niet iedereen zorgvuldig genoeg. In de bron waar vanuit onze Dhammapada is vertaald, is dit vaak het geval. Maar doordat het Pali vermeld is, kunnen die fouten worden hersteld. Het kennen van veel Pali termen zal je altijd veel beter 'op het pad houden'. Ook als je boeddhistische literatuur op andere locaties raadpleegt, ben je eerder in staat eventuele incorrectheden te doorzien.
Uitleg3 Zie daar.
Commentaar Raadpleeg het Commentaar om de fijne details te leren.
ComTerm Een term die in het Commentaar is opgenomen geeft (meestal) een korte verklaring van de term en verwijst altijd naar het woordenboek. Zo kun je altijd onderling gerelateerde informatie ophalen. Besef echter wel, dat in principe alle zaken omtrent de Leer van de Boeddha samenhangen. Besef ook dat het Theravada Archief dusdanig is opgezet, dat het ook daadwerkelijk mogelijk is om al die samenhangende informatie door middel van links samen te brengen. Dat is namelijk belangrijk om goed inzicht te krijgen in het geheel. Je bepaald zelf hoe ver je daar in gaat.

Definities

De definities die hierna zijn beschreven, hebben in sommige gevallen uitsluitend betrekking op een bepaalde collectie van toespraken. In andere gevallen hebben ze betrekking op meerdere collecties van toespraken. De term DhpSub heeft bijvoorbeeld alleen betrekking op de Dhammapada, maar Bijschriften, Commentaren etc., kunnen in elke collectie van toespraken voorkomen.

Artikel

Binnen de vele tekstbestanden zijn dikwijls, ter aanvulling op een behandeld onderwerp, complete en afzonderlijke onderwerpen ontstaan. Je krijgt dan als a.h.w. een subonderwerp binnen een onderwerp. Dergelijke subonderwerpen zijn in het Theravada Archief gedefinieerd als Artikels. Ook paragrafen zijn in de regel als een Artikel gedefinieerd.

Verder zijn er ook enkele van de meest belangrijke onderwerpen uit het woordenboek in de lijst Artikelen opgenomen. De onderwerpen of termen in het woordenboek zelf, hebben daar geen titels. Dat komt doordat de onderwerpen in het woordenboek niet met een titel beginnen, maar met een term. Om in de lijst met Artikels toch naar specifieke informatie in het woordenboek te kunnen verwijzen, is voor de desbetreffende informatie een titel (voor in de lijst) toegekend. Bijvoorbeeld: de term ditthi in het woordenboek gaat hoofdzakelijk over verkeerde inzichten. We willen een duidelijke en Nederlandse titel voor het onderwerp in de lijst Artikels. De titel van het Artikel is dan Verkeerde inzichten en de link verwijst naar de bladwijzer ditthi in het woordenboek. Zo ziet het er dan uit en zo werkt het: Verkeerde inzichten (wbk).

De bedoeling met Artikels is om het opzoeken van tekst en onderwerpen te vergemakkelijken. Een Artikel kan op meerdere plaatsen voorkomen, omdat dat volledigheidshalve soms nodig is. De lengte van Artikels kan zeer variëren. Houd er rekening mee dat toespraken en andere bestanden niet in de lijst Artikels zijn opgenomen. Raadpleeg altijd de site map.

Net zoals een hoofdstuk meerdere paragrafen kan omvatten, zo kan het ook voorkomen dat een Artikel uit essentiële en afzonderlijke onderwerpen is opgebouwd. Er is dan sprake van een hoofdartikel met afzonderlijke artikels: 'Artikels binnen Artikels'. Het begrip Artikel heeft dan een meervoudige functie, namelijk:

  1. Om de hoofdtitel van een Artikel aan te duiden.
  2. Om een paragraaf (en eventueel subparagrafen) binnen het hoofdartikel aan te duiden.
  3. En om als afzonderlijk Artikel te fungeren.

In elk van bovengenoemde gevallen wordt het Artikel als Artikel gedefinieerd, ongeacht het niveau. De reden hiervan is, dat het gewenst is om stukjes tekst (die vaak afzonderlijke en essentiële begrippen omschrijven) als een Artikel op te kunnen halen en er lijsten van te kunnen maken. Op die manier kan de tekst veel makkelijker worden teruggevonden. Zo kan bijvoorbeeld via de pagina Artikels op het desbetreffende Artikel gezocht worden, zonder dat het nodig is eerst te weten in welke pagina het Artikel is opgenomen; ook hoef je niet te weten dat het om een hoofdartikel gaat of om een paragraaf binnen een hoofdartikel. Wanneer op een pagina meerdere Artikels zijn opgenomen, kan de aanduiding van een Artikel soms de vraag oproepen: 'Waarom is dit Artikel of deze paragraaf hier opgenomen?' De reden daarvan is in deze definitie uitgelegd.

Net zoals andere onderwerpen kunnen ook Artikels voorkomen met dezelfde naam, maar die worden dan aangevuld met haakjes en een nummer, bijvoorbeeld: Drie vormen van begeerte (2). Dit betekent dat er, in dit geval, minstens twee Artikels 'Drie vormen van begeerte' zijn. Hetzelfde onderwerp is dan in een wat andere bewoording samengevat. Deze manier kan ook zijn toegepast om onderwerpen 'te koppelen'. Op dezelfde wijze kunnen er meerdere varianten zijn (3, 4, etc.). Een Artikel wordt niet standaard met (1) aangeduid om de eenvoudige reden dat de meeste Artikels geen varianten hebben en dat het van tevoren niet te bepalen is of er varianten komen. Wanneer je een Artikel op een pagina aantreft (dus ook als er geen nummer is opgenomen) en je wilt daar meer over weten, dan kun je op de pagina Artikels snel zien of er misschien varianten of gerelateerde Artikels zijn.

Zo zie je dat het definiëren van Artikels en ook de manier waarop ze gedefinieerd zijn, een cruciale rol inneemt in de opzet van het Theravada Archief.

Tip

Bestandsinformatie

In elke pagina is een tabel met bestandsinformatie aanwezig, zoals de datum waarop het bestand voor het laatst is bijgewerkt, het RegID, de auteur, etc. De bestandsinformatie kan zich boven aan de pagina of onderaan de pagina bevinden. De Bestandsinformatie wordt niet altijd weergegeven omdat dat niet altijd nodig is.

Bijschrift

Een bijschrift is een tekstregel die aan een figuur, een tabel, lijst etc. is toegewezen. In de Dhammapada betreft het bijvoorbeeld de tekstregel die onderaan de figuur bij elk vers is geplaatst.

Collectie

In het geval van het Theravada Archief een verzameling van gerelateerde bestanden, bijvoorbeeld van de Dhammapada, de Sutta Nipata etc. Dit zijn collecties uit de Ti Pitaka, maar met een collectie bedoelen we hier bijvoorbeeld ook de groep help bestanden.

Commentaar

Een sectie waar nadere uitleg wordt gegeven over de behandelde onderwerpen (voor zover er commentaar is opgenomen). Op de oorspronkelijke boeddhistische teksten hebben verscheidene commentatoren hun toelichting gegeven. In sommige gevallen zijn die commentaren gedeeltelijk in het Theravada Archief opgenomen en aangevuld met gerelateerde informatie.

In de sectie Commentaar van de Dhammapada van het Theravada Archief (indien Detailpagina's zijn uitgewerkt) wordt commentaar geleverd op de desbetreffende verzen en/of het verhaal op de pagina. De toelichting is veelal afkomstig uit de oorspronkelijke DhpA. In een aantal gevallen worden er termen verklaard (ComTerm) die ook in het woordenboek zijn opgenomen. In de sectie Commentaar zijn ook vaak Artikels opgenomen die aansluiten op een behandelde ComTerm.

ComTerm

Commentaar Term (Term die in een sectie Commentaar is opgenomen). Het betreft de termen die op deze manier worden weergegeven (voorbeeld):

Naar het Woordenboek vipaka: Kamma-gevolg; het resultaat van kamma.

In de meeste gevallen bestaat een ComTerm ook uit een figuur zoals in het voorbeeld hierboven. De term zelf wordt verklaard om beter inzicht te krijgen in het geheel. In de meeste gevallen betreft het een korte omschrijving. De reden om het bij een korte omschrijving te houden is, dat de termen in de meeste gevallen ook in het woordenboek zijn opgenomen. Daarnaast kunnen ze ook op andere locaties voorkomen, bijvoorbeeld in eindnoten en in andere collectie's van toespraken. Wanneer termen en onderwerpen op al die verschillende locaties zeer uitgebreid en steeds opnieuw zouden worden toegelicht, dan ontstaat er veel dubbele tekst en wordt een gedegen onderhoud van de site onmogelijk gemaakt.

Het teken betekent dan ook dat de term in het woordenboek is opgenomen. Het is altijd van belang dat je het woordenboek ook daadwerkelijk raadpleegt. In het ene geval tref je er een zeer uitgebreide beschrijving aan, in een ander geval een kortere. Soms is er zelfs helemaal geen extra beschrijving in het woordenboek te vinden. In de paragraaf Verwijzingen lees je waarom.

In het woordenboek wordt ook verwezen naar de plaats waar de ComTerm voorkomt. Meestal is dat direct naar de ComTerm, maar in sommige gevallen wordt alleen naar de pagina verwezen waar de ComTerm in voorkomt. Als je op een of andere manier bij de term in het woordenboek bent aanbeland, kun je van daaruit meer gerelateerde informatie over die term ophalen. Je kunt van daaruit bijvoorbeeld naar de pagina gaan waar de term behandeld wordt, bijvoorbeeld een Detailpagina van de Dhammapada. In zo'n geval heb je dan het gehele verhaal, de verzen, de uitleg van de verzen etc. erbij als gerelateerde informatie bij de term.

Context

Een context is een korte omschrijving over de inhoudelijkheid van een betoog. De contexten zijn gebaseerd op mijn eigen levenservaringen, kennis en inzicht, waarmee een bepaald onderwerp in eenvoudige bewoording wordt belicht. Zo vormen deze contexten een extra onderdeel om het geheel nóg toegankelijker te maken. Voorbeelden hiervan zijn de contexten van de Dhammapada.

In het Theravada Archief wordt de context ook gebruikt als samenvatting van een collectie. Dezelfde context wordt vaak op meerdere locaties gebruikt voor een toelichting op een bepaald onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn de contexten van de Een rondleiding door de Ti Pitaka waarin contexten van de verscheidene secties van de Ti Pitaka zijn opgenomen en de contexten van een aantal sutta's.

DefCat

Gedefinieerde Categorie. Een aantal onderwerpen binnen het Theravada Archief zijn op een dusdanige wijze verwerkt, dat ze via een geautomatiseerd proces kunnen worden gelokaliseerd en opgehaald. De verschillende onderwerpen zijn allemaal onder een bepaalde categorie ingedeeld. De onderwerpen kunnen op afzonderlijke pagina's worden weergegeven zodat tekstdelen makkelijker terug te vinden zijn.

Detailpagina

Momenteel alleen van toepassing op de Dhammapada collectie.

Een Detailpagina omvat het volledige Dhammapada verhaal dat de gebeurtenis beschrijft rondom de afzonderlijke verzen. In veel gevallen zijn in een Detailpagina meerdere verzen opgenomen omdat één verhaal meerdere verzen kan omvatten.

Verder is een Detailpagina uitgewerkt met informatie zoals de uitleg van de verzen, het verhaal dat de gebeurtenis beschrijft, een beschrijving uit het commentaar van de Dhammapada etc. Vandaar de naam Detailpagina.

Het kan zijn dat Detailpagina's slechts die onderwerpen bevatten die ook in de Hoofdstukpagina's voorkomen en dat ze verder nog niet helemaal zijn uitgewerkt. De Detailpagina's vormen namelijk de bron voor de verschillende onderdelen binnen de Dhammapada én de bron waar vanuit informatie aan andere onderdelen binnen het Theravada Archief worden toegevoegd, bijvoorbeeld het woordenboek. Het is echter niet mogelijk om binnen korte tijd honderden Detailpagina's volledig uit te werken, maar wanneer alleen de verzen worden geplaatst, is dat wel mogelijk. Wanneer overige onderdelen nog niet zijn uitgewerkt, dan wordt dat op de Detailpagina aangegeven. Zie de pagina Dhammapada info voor meer informatie.

Diversen

Pagina's met onderwerpen van uiteenlopende aard. Te bereiken via de Site Map. Klik hier.

DhpNed

Het Dhammapada vers in het Nederlands.

DhpPal

Het Dhammapada vers in het Pali.

DhpSub

Staat voor een Dhammapada titel. De Dhammapada titel is de titel die aan elk afzonderlijk Dhammapada vers is toegewezen. Een Dhammapada vers is een subonderdeel van een Detailpagina.

DhpVerhaal

Het verhaal op de Detailpagina van de Dhammapada dat de gebeurtenis beschrijft hetgeen de Boeddha de aanleiding gaf om een vers (of verzen) uit te spreken.

Help bestanden

Met Help bestanden worden pagina's bedoeld waarin specifieke basisinformatie is opgenomen, inclusief lijsten met overzichten van diverse onderwerpen. Het zijn pagina's die de eerste hulp bieden in je algehele bestudering van het boeddhisme. De meeste pagina's zul je meerdere malen raadplegen. Klik hier.

Hoofdpagina

De startpagina die toegang biedt tot een bepaalde collectie. In hoofdpagina's is normaliter een link naar de Infopagina opgenomen die meer informatie verschaft over de betreffende collectie.

Hoofdstukpagina

De startpagina van een hoofdstuk binnen een collectie bestanden.

Infopagina

Een infopagina is een pagina die informatie verschaft over specifieke collectie's. Zo heeft elke collectie toespraken zoals de Digha Nikaya, de Majjhima Nikaya etc, een infopagina waarop meer achtergrondinformatie van de betreffende collectie beschreven staat en hoe je door de collectie kunt navigeren. Ook wordt daar de planning en het verloop van die collectie weergegeven zodat je als lezer weet wat de plannen voor de toekomst zijn en waar op dat moment aan gewerkt wordt. Infopagina's worden altijd op deze manier aangeduid: Digha Nikaya info, Majjhima Nikaya info etc.

Opmerking

RegID

Het RegID is de unieke code (ID) voor een bestand. In veel gevallen komt het overeen met de bestandsnaam (op de extensie na), maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het RegID van een bestand (pagina) is te vinden in de Bestandsinformatie. Bij vragen of rapportages over een bestand, is het handig om naar het RegID te verwijzen. Vooral wanneer het om sutta's gaat, is het RegID volgens een bepaald principe opgebouwd, hoewel bij sommige secties van de Ti Pitaka hier van afgeweken wordt. Een paar voorbeelden:

Naar sutta's in de Anguttara Nikaya wordt op deze manier verwezen: A03-134. De A staat voor Anguttara Nikaya; 03 (het nummer van het boek, de Nipata); 134 (het nummer van de toespraak in dat boek). Het ID A03-134 verwijst dan naar de 134e toespraak in het 3e boek van de Anguttara Nikaya (Dhamma Niyama Sutta). Het aantal karakters wordt bepaald door het aantal hoofdstukken en sutta's die in dat boek oorspronkelijk zijn opgenomen. Dit is namelijk nodig voor een goede sortering van lijsten.

Naar verzen in de Dhammapada wordt op deze manier verwezen: Dhp001. Dhp staat voor Dhammapada; 001 verwijst naar het eerste vers. Het numerieke gedeelte moet driecijferig zijn omdat de Dhammapada 423 verzen bevat. Wanneer er wordt verwezen naar een Detailpagina van de Dhammapada (dus naar een bestand), en de Detailpagina bevat meerdere verzen, dan ziet het RegID er zo uit: Dhp183-185. Dit ID verwijst naar Dhammapada 183, 184 en 185. Verder zijn de verzen in de betreffende pagina's allemaal afzonderlijk genummerd. Op de pagina met het RegID Dhp183-185 tref je bij elk vers de nummers 183, 184 en 185 aan.

In bovengenoemde voorbeelden is de bestandsnaam (op de extensie na) gelijk aan het RegID. In technisch opzicht geeft dat vele voordelen binnen diverse geautomatiseerde procedures.

Opmerking

Titel1

Dit is de titel die bovenaan op de pagina wordt weergegeven. Deze is (logischerwijs) gelijk aan de titel die in de titelbalk van de web browser wordt weergegeven.

Technisch

Titel2

Titel2 is de subtitel van een pagina. Deze wordt overigens niet altijd gebruikt.

Uitleg1

Een paragraaf die behoort tot de uitleg van een Dhammapada vers: in Pali. Gelijk of bijna gelijk aan DhpPal. De reden dat dit iets kan verschillen van DhpPal is, dat de uitleg afkomstig is uit DhpA.

Uitleg2

Een paragraaf met de Pali woorden van Uitleg1, aangevuld met de Nederlandse vertaling.

Uitleg3

In deze paragraaf is een Dhammapada met een wat andere bewoording toegelicht. De bewoording die hier gebruikt wordt is gebaseerd op DhpA, dus is deze bewoording gebaseerd op Uitleg1 en Uitleg2. Eigenlijk zou Uitleg3 daarom onder Uitleg2 horen. Echter, omdat niet alle Detailpagina's meteen allemaal volledig uitgewerkt kunnen worden (en vanwege die reden Uitleg1 en Uitleg2 in een niet-uitgewerkte Detailpagina ontbreekt), heb ik ervoor gekozen om Uitleg3 onder het oorspronkelijke vers te plaatsen. Op die manier is er toch een extra toelichting op alle verzen.

VerhaalVerleden

Om een gebeurtenis of omstandigheid te verduidelijken, haalde de Boeddha soms een gebeurtenis op uit een vorig leven. Verhalen van het verleden komen vaak voor in Detailpagina's van de Dhammapada, maar ze kunnen ook elders voorkomen. Hoewel Jataka's ook verhalen van vorige levens zijn, vallen ze niet onder deze gedefinieerde categorie omdat: 1. het op zichzelf bestaande bestanden zijn (geen stukje tekst binnen een tekst); 2. het uitsluitend verhalen betreft over de vorige levens van de Boeddha zelf.

Bladwijzers

Wanneer je een boek leest zou het handig zijn als je de volgende keer snel de locatie terug kunt vinden waar je gebleven was. Je kunt dat eenvoudig oplossen door bijvoorbeeld een kaartje tussen de pagina's van het boek te leggen dat de locatie aangeeft. Het kaartje fungeert dan als een bladwijzer voor het boek.

In veel computerbestanden kunnen we ook bladwijzers definiëren (toekennen) en nog wel veel nauwkeuriger dan in een papieren boek. Een bladwijzer in een Word bestand of in een HTML bestand, is een benoemde locatie in een document. Zo is bijvoorbeeld aan elk onderwerp op deze pagina een bladwijzer toegewezen. Dit is nodig om vanuit de Inhoudsopgave direct naar de onderwerpen te kunnen gaan of vanuit een extern bestand naar een onderwerp op deze pagina.

Vanuit een Word document naar een locatie in een HTML pagina gaan

Op diezelfde manier dat er van de ene locatie binnen een document naar een andere locatie binnen dat document kan worden gegaan, kunnen we ook naar een bladwijzer in een ander document gaan. Sterker nog, we kunnen zelfs vanuit een Microsoft Word document naar een locatie in een HTML document gaan. Je kunt nu bijvoorbeeld een Word document maken met wat aantekeningen voor je studie. In dat document maak je een verwijzing naar een bestand in het Theravada Archief. Als je dit wilt doen, ga dan als volgt te werk:

  1. Zorg dat je de bestanden hebt gedownload en ze op de juiste plaats hebt gezet.
  2. Open Microsoft Word en maak een bestand waarin je de verwijzingen, de links, wilt aanbrengen.
  3. Selecteer de tekst die je als hyperlink wilt weergeven. Als je niets selecteert geeft Word het pad naar de bladwijzer weer nadat de koppeling tot stand is gebracht.
  4. Klik op Hyperlink invoegen.
  5. Klik op Bestand en wijs het bestand aan waarin de bladwijzer zich bevindt.
  6. Klik op Bladwijzer en wijs de bladwijzer in het bestand aan waarmee je een koppeling tot stand wilt brengen.
  7. Klik op OK.

Tip

Welke bestanden in het Theravada Archief hebben bladwijzers?

Hierna volgt een lijst welke bestanden standaard voorzien zijn van bladwijzers waarnaar je kunt verwijzen.

RegID: glb009
Bijgewerkt op: 25 juli 2006
Auteur: Peter van Loosbroek - Ananda
Locatie: www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright: Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overige informatie: Geen