Een rondleiding door de boeddhistische Ti Pitaka

Deze pagina geeft een ruim overzicht van de Pali canon (Ti Pitaka). Per sectie wordt een verklaring gegeven over de soort informatie die zich binnen de sectie bevindt.

Verder worden op deze pagina slechts een paar van de meest beroemde toespraken belicht. Zo kun je wat vertrouwt raken met de Ti Pitaka. Via de Site Map en Indexpagina's kun je alle toespraken met bijbehorende bestanden benaderen.

In de Inhoudsopgave zijn alleen de secties van de canon opgenomen hetgeen een mooier beeld van de structuur geeft.

Inhoudsopgave

Inleiding

Vinaya Pitaka — De mand van de regels

Sutta Pitaka — De mand van de toespraken

Digha Nikaya — Collectie van lange toespraken

Majjhima Nikaya — Collectie van middellange toespraken

Samyutta Nikaya — Verwante collecties

Anguttara Nikaya — Oplopende collecties

Khuddaka Nikaya — Collectie van de kleinere teksten

Khuddakapatha — De kleinere lezingen

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

Udana — Geïnspireerde uitspraken

Itivuttaka — Aldus is gezegd

Sutta Nipata — Collectie van toespraken

Vimanavatthu — Verhalen van de verblijven

Petavatthu — Verhalen van de hongerige geesten

Theragatha — Verzen van monniken

Therigatha — Verzen van nonnen

Jataka — Verhalen over de vorige levens van de Boeddha

Niddesa — Oud commentaar

Patisambhida Magga — Pad der analyse

Apadana — Levensverhalen van discipelen

Buddhavamsa — Geschiedenis van de Boeddha's

Cariya Pitaka — De collectie van de manieren van gedrag

Nettippakarana — Geen verklaring

Petakopadesa — Geen verklaring

Milinda Pañha — Vragen van koning Milinda

Abhidhamma Pitaka — De mand van de hogere Leer

Inleiding

De Ti Pitaka (ook wel 'Pali canon' genoemd) is een zeer grote hoeveelheid van canonieke Pali literatuur waar de Leer van de Boeddha Gotama in vastgelegd is. Een belangrijke reden waarom de Ti Pitaka zo enorm groot is, is dat de Boeddha 45 jaar lang, vanaf zijn verlichting tot aan zijn dood, zijn verheven Dhamma op een buitengewone en onvermoeibare wijze gepredikt heeft.

De grote divisie waarin de regels voor het gedrag van monniken (bhikkhu's) en nonnen (bhikkhuni's) zijn samengebracht, is de Vinaya Pitaka.

De toespraken (sutta's) van de Boeddha beslaan een breed gebied van onderwerpen. Deze zijn ontstaan vanuit situaties en gelegenheden die zich hebben voorgedaan tijdens zijn lange missie, en zijn samengesteld uit aansporingen, uiteenzettingen en regels. De algemene toespraken die bedoeld zijn voor zowel monniken als voor lekenvolgelingen, zijn samengebracht en geclassificeerd in een grote divisie, de Sutta Pitaka.

De derde grote divisie van de Ti Pitaka is de Abhidhamma Pitaka. Deze divisie heeft een onderscheidend ander karakter ten opzichten van de andere twee divisies. Daar waar de eerste twee divisies een duidelijk praktisch doel dienen, namelijk om een scherp omlijnde boodschap voor bevrijding uiteen te zetten en om een methode voor persoonlijke training neer te leggen, vertegenwoordigt de Abhidhamma Pitaka de verschijning van een abstracte en hoog technische systematisering van de Leer (Dhamma).

Deze drie divisies van de Ti Pitaka zijn als grote 'manden' of 'korven' waarin de Dhamma op ordelijke wijze is samengebundeld.

Zie ook

Vinaya Pitaka — De mand van de regels

Opmerkingen

Update info

De tekst voor dit onderdeel wordt t.z.t. verder uitgewerkt.

De Vinaya Pitaka is opgedeeld in 5 boeken:

 1. Bhikhu Vibhanga — De disciplinaire regels voor monniken
 2. Bhikhuni Vibhanga — De disciplinaire regels voor nonnen
 3. Mahavagga — Het grotere hoofdstuk van de gemengde regels
 4. Cullavagga — Het kleinere hoofdstuk over de gemengde regels
 5. Parivara — Een opsomming die in Sri Lanka is samengesteld

Sutta Pitaka — De mand van de toespraken

De Sutta Pitaka is een enorme collectie van alle toespraken. Hoewel de Boeddha veruit de meeste toespraken zelf onder verschillende omstandigheden gepredikt heeft, bevat de Sutta Pitaka ook toespraken die door prominente monniken van de Boeddha zijn gepredikt zoals de Eerwaarde Sariputta, de Eerwaarde Maha Moggallana, de Eerwaarde Ananda etc. De toespraken die in de Sutta Pitaka zijn samengebracht, dienen voor verschillende gelegenheden en voor mensen met verschillende karakters. En hoewel de toespraken in de meeste gevallen bedoeld zijn voor het voordeel van de monniken en nonnen m.b.t. het zuivere leven en de uiteenzetting van de Leer, zijn er ook verscheidene toespraken die bedoeld zijn voor de materiele en spirituele voortgang van de lekenvolgelingen.

De Sutta Pitaka verduidelijkt de bedoeling van de Boeddha, benadrukt die helder, beschermt die en bewaakt die tegen verdraaiingen en verkeerde interpretaties. Net zoals een draad die dienst doet als een schietlood dat timmermannen in hun werk begeleidt, zo wordt ook door middel van de sutta's de betekenis van de Leer van de Boeddha duidelijk gemaakt. Geen enkele sutta is in strijd met een andere sutta en alles sluit perfect op elkaar aan. De Boeddha zei niet de ene dag iets en de andere dag iets heel anders; hij zei dat zijn Leer een sluitend geheel is, vandaar die houding van de wijsvinger op de duim. Vanwege de onderlinge ondersteuning die de sutta's met elkaar hebben, fungeren ze voor ons als een gids om het juiste werk gedaan te krijgen dat ons naar het hoogste doel begeleidt. Net zoals het schietlood de timmermannen begeleidt. De Sutta Pitaka bestaat uit 5 collecties (Nikaya's).

Digha Nikaya — Collectie van lange toespraken

Deze collectie in de Sutta Pitaka, de Digha Nikaya, is zo genoemd omdat deze bestaat uit 34 lange (digha) toespraken van de Boeddha. Deze collectie is verdeeld in 3 hoofdstukken: 1. Silakkhandha vagga (hoofdstuk van moraliteit); 2. Maha vagga (het grote hoofdstuk); 3. Patika vagga (het patika hoofdstuk).

Beroemde sutta's van de Digha Nikaya

Brahmajala Sutta — Het perfecte net (D01)

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan (D16)

Deze toespraak wordt vaak aangeduid als 'De laatste dagen van de Boeddha', omdat de toespraak ongeveer de laatste drie maanden van zijn leven beschrijft. Vele bijzonder mooie en diepgaande citaten van de Boeddha voeren de lezer terug in de tijd en geven hem een gevoel alsof de Meester zelf heel dichtbij is. Lees hoe open deze prachtige mens was en hoe mededogend hij was om de Dhamma aan de lijdende massa te verkondigen. Deze zeer indrukwekkende en langste toespraak van de boeddhistische Canon, kan terecht de parel van het Theravada Archief worden genoemd.

Maha Satipatthana Sutta — De grote toespraak over de vier fundamenten van indachtigheid (D22)

De Maha Satipatthana Sutta is het frame van de boeddhistische meditatie. De Boeddha zelf noemt het 'De enige weg' om de verlichting te verwerven. "Dit is de enige weg, monniken, voor de zuivering van wezens, voor het overwinnen van verdriet en weeklagen, voor de vernietiging van lijden en smart, om het juiste pad te bereiken, voor de verwezenlijking van Nibbana, namelijk, de Vier Fundamenten van Indachtigheid." Zo begint de Grote Meester deze toespraak. In de Majjhima Nikaya komt eveneens een Satipatthana Sutta — De vier fundamenten van indachtigheid (M010) voor. De Maha Satipatthana Sutta van de Digha Nikaya is een uitgebreidere versie waarin de Vier Edele Waarheden nóg uitgebreider worden toegelicht dan in de eerste toespraak van de Boeddha, de Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet (S56-011). D22 wordt nergens zo verhelderend en gedetailleerd weergegeven als in het Theravada Archief.

Sigalovada Sutta — Advies aan Sigala (D31)

Hier toont de Boeddha een jonge huishouder op vakkundige wijze, dat het aanbidden van de richtingen niet de juiste wijze is om de plichten te volbrengen. Vandaag de dag is het nog steeds zeer fascinerend hoe de Boeddha slecht en goed gezelschap uit elkaar weet te houden zoals in deze toespraak. De Sigalovada Sutta is een prachtige toespraak waarin de 'Disciplinaire code voor de lekenvolgeling' is vastgelegd.

Majjhima Nikaya — Collectie van middellange toespraken

De Majjhima Nikaya is de tweede collectie in de Sutta Pitaka van de Ti Pitaka, de Pali canon. De titel staat letterlijk voor 'de midden collectie' en is zo genoemd omdat de sutta's doorgaans van middelmatige lengte zijn, in vergelijking met de langere toespraken van de Digha Nikaya die aan de Majjhima Nikaya voorafgaat, en met de kortere toespraken van de Samyutta Nikaya en de Anguttara Nikaya die na de Majjhima Nikaya volgen.

De Majjhima Nikaya bestaat uit 152 sutta's. Deze zijn onderverdeeld in 3 delen, de zogenaamde 'sets van vijftig' (pannasa) hoewel de laatste set in feite 52 sutta's bevat. Elke set is weer onderverdeeld in 5 hoofdstukken of divisies (vagga's) van elk 10 sutta's, behalve het op één na het laatste hoofdstuk dat uit 12 sutta's bestaat.

Beroemde sutta's van de Majjhima Nikaya

Sabbasava Sutta — Alle bezoedelingen (M002)

De Boeddha onderwijst de monniken zeven methoden voor de beteugeling en de bevrijding van de bezoedelingen (asava's), de hoofd bezoedelingen die de banden van geboorte en dood in stand houden.

Vatthupama Sutta — De gelijkenis van de doek (M007)

Met een eenvoudige gelijkenis illustreert de Boeddha het verschil tussen een bezoedelde en een zuivere geest.

Satipatthana Sutta — De vier fundamenten van indachtigheid (M010)

Zie voor de tekst van deze sutta de Maha Satipatthana Sutta — De grote toespraak over de vier fundamenten van indachtigheid (D22). Het verschil tussen D22 en M010 is dat in D22 de Vier Edele Waarheden volledig worden toegelicht. Verder zijn beide toespraken hetzelfde. Omdat D22 ons meer informatie verschaft, wordt D22 in het Theravada Archief als tekstbron aangehouden.

Cula Sihanada Sutta — De kleine brul van de leeuw (M011)

De Boeddha verklaart dat alleen in deze religie de vier graden van heilige individuen kunnen worden gevonden. Hij legt dat uit door te stellen dan zijn Leer onderscheiden kan worden van andere geloofsovertuigingen vanwege haar unieke verwerping van alle doctrines die zich bezigen met een zelf of ziel.

Dvedhavitakka Sutta — De twee soorten gedachten (M019)

Met verwijzing naar zijn eigen strijd om verlichting, legt de Boeddha de manier uit, van hoe onheilzame gedachten te overwinnen zijn en hoe die door heilzame gedachten te vervangen zijn.

Kakacupama Sutta — De gelijkenis van de zaag (M021)

Een toespraak over de noodzakelijkheid om het geduld te bewaren wanneer men aangesproken wordt met onaangename woorden.

Kukkuravatika Sutta — De hondendienst asceet (M057)

De Boeddha ontmoet twee asceten: de één imiteert het gedrag van een hond; de ander dat van een os. De Boeddha levert hun een toespraak over wilshandelingen (kamma) en het gevolg (vipaka) en openbaart hun bestemming wanneer zij hun oefening vervolmaakt hebben.

Ambalatthikarahulovada Sutta — Advies aan Rahula te Ambalatthika (M061)

De Boeddha waarschuwt zijn eigen zoon, de novice Rahula, over de gevaren van liegen en benadrukt de belangrijkheid van het bespiegelen van zijn eigen motieven.

Anapanasati Sutta — De indachtigheid van ademen (M118)

Een uiteenzetting van zestien stappen omtrent de indachtigheid van ademen en de relatie van deze meditatie tot de vier fundamenten van indachtigheid en de zeven factoren van verlichting.

Cula Kammavibhanga Sutta — De korte uiteenzetting over kamma (M135)

De Boeddha onderwijst dat er vanwege kamma, geboorte is van minderwaardige wezens en van voortreffelijke wezens.

Maha Kammavibhanga Sutta — De grote uiteenzetting over kamma (M136)

Er ontstaan erg snel veel misvattingen in de wereld door mensen met onvoldoende kennis van zaken. En wanneer mensen slechts een gedeelte van de feiten kennen, wordt dat gedeelte al snel 'hun doctrine' hetgeen uiteindelijk leidt tot een bekrompen inzicht en verkeerde ideeën. Hierdoor raken niet alleen zijzelf het pad bijster, maar zetten zij ook anderen op een verkeerd spoor. In deze toespraak komt sterk naar voren hoe snel men afdwaalt. Men heeft met het bovennatuurlijke oog diverse wedergeboorten gezien in verschillende bestaanstoestanden. Door louter dit gezien te hebben, raken sommigen ervan overtuigd dat het altijd zou gaan zoals zij dat gezien hebben. Maar omdat er slechts een klein aspect wordt gezien en omdat er geen waar inzicht is in de wet van oorzaak en gevolg, ontstaan er binnen verscheidene groepen mensen diverse theorieën over kamma en de gevolgen daarvan.

In deze toespraak echter, wordt duidelijk dat de Boeddha een heel andere uitleg over kamma heeft, 'Want', zegt hij, 'de kennis van de Tathagata omtrent de grote uiteenzetting over kamma is anders.'

Maha Salayatanika Sutta — De grote toespraak over de zesvoudige basis (M149)

In deze toespraak legt de Boeddha uit dat een mentale ontwikkeling op gang gebracht wordt, wanneer men begrijpt hoe de zintuigen en het corresponderende bewustzijn werkt. Daarnaast wijst hij ook op de belangrijkheid van het begrijpen van de gevoelens, want gevoelens spelen een enorme belangrijke rol op velerlei vlakken binnen de ervaringswereld van een wezen. De Boeddha verklaart, dat vervolgens de kracht van de vijf aggregaten afnemen en dat daardoor, als het ware vanzelf, het Edele Achtvoudige Pad in iemand 'door ontwikkeling tot vervulling komt.' Het is niet alleen schitterend om te begrijpen, maar ook wonderbaarlijk om te zien hoe alle aspecten van het Edele Achtvoudige Pad in iemand als een natuurlijk proces tot ontwikkeling komen. Hieraan kunnen we zien dat het Pad universele waarden van de hoogste kwaliteiten vertegenwoordigt en niet louter een dogma is.

Samyutta Nikaya — Verwante collecties

De Samyutta Nikaya is een collectie van 7762 sutta's van gevarieerde lengte, gewoonlijk kort en in speciale volgorde gerangschikt overeenkomstig bepaalde thema's en in vijf hoofdgroepen opgedeeld, namelijk: 1. Sagatha Vagga Samyutta Pali; 2. Nidana Vagga Samyutta Pali; 3. Khandha Vagga Samyutta Pali; 4. Salayatana Vagga Samyutta Pali; 5. Maha Vagga Samyutta Pali. Deze hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in 56 groepen, bekend als de 'samyutta's' (de hoofdstukken van de Samyutta Nikaya), waarin ook weer de gerelateerde onderwerpen zijn gegroepeerd. Elke samyutta is verder onderverdeeld in sutta's.
Beroemde sutta's van de Samyutta Nikaya

Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet (S56-011)

In deze toespraak zet de Boeddha voor de eerste keer het Wiel der Wet in beweging. Voor de eerste keer verkondigd hij de Vier Edele Waarheden (cattari ariya sacca). De prediking vond plaats te Sarnath (Isipatana) op volle maan in de maand juli (asalha), twee maanden na zijn verlichting. De aanwezige monniken waren Bhaddiya, Mahanama, Vappa, Kondañña en Assaji. De Eerwaarde Kondañña verwerft hier de eerste graad van heiligheid (sotapatti), de in de stroom getredene. Deze beroemde toespraak was de eerste van een reeks van zeer veel toespraken die de Meester in de 45 jaren die volgden nog zou prediken.

Anatta Lakkhana Sutta — De karakters van niet-zelf (S22-059)

In deze toespraak zet de Boeddha de Leer van niet-zelf (anatta) uiteen. Hierin verklaart de Boeddha dat in geen enkele van de vijf aggregaten (materie; gevoelens; waarnemingen; mentale factoren; bewustzijn) zoiets als een ziel of een zelf te vinden is. Een zeer beroemde uitspraak van de Meester is: N'etam mama; n'eso'ham asmi; na me so atta ('Dit is niet van mij, dit ben ik niet, dit is niet mijn zelf.') Net zoals bij de eerste toespraak predikte de Boeddha deze toespraak tot de eerste vijf monniken, maar deze keer verwierven zij allemaal Arahatschap (Arahatta). De Anatta Lakkhana Sutta is de tweede toespraak die de Boeddha predikte.

Upaddha Sutta — De helft (van het hele heilige leven) (S45-002)

In deze toespraak geeft Ananda te kennen dat vriendschap met edele mensen zo belangrijk is, dat dat zelfs de helft van het heilige leven is. De Boeddha erkend de belangrijkheid van vriendschap, maar stelt dat vriendschap met edele mensen zelfs het hele heilige leven is.

Adittapariyaya Sutta — De vuur toespraak (S35-028)

Een aantal maanden na zijn verlichting, hield de Boeddha deze toespraak voor een publiek van 1000 vuur-aanbiddende asceten. In zijn karakteristieke briljante manier van onderwijzen, gebruikt de Boeddha een metafoor dat snel in de geest van het publiek drong. In dit geval betreft het de metafoor van vuur. Door het horen van deze toespraak verwierven alle toehoorders volledige verlichting oftewel Arahatschap (Arahatta).

Simsapa Sutta — De Simsapa bladeren (S56-031)

In deze toespraak vergelijkt de Boeddha de hoeveelheid bladeren in zijn hand met de hoeveelheid bladeren in het Simsapa woud. Ter vergelijking zegt hij, dat hij door directe kennis zoveel gezien heeft als de hoeveelheid bladeren in het woud, maar zo weinig gepredikt heeft als de hoeveelheid bladeren in zijn hand. Als reden geeft hij aan dat niet alle kennis die hij heeft tot het doel leidt, maar wel wat hij gepredikt heeft.

Ayacana Sutta — Het verzoek (S06-001)

Zal de Leer verkondigd worden? In deze toespraak verzoekt Brahma Sahampati de Boeddha de Leer te verkondigen als hij merkt dat de Gezegende daar in eerste instantie van af wil zien.

Anguttara Nikaya — Oplopende collecties

Deze collectie van toespraken, de Anguttara Nikaya, bestaat uit 9557 doorgaans korte sutta's en is onderverdeeld in 11 hoofdgroepen oftewel 'boeken' (nipata's). Elke nipata is weer onderverdeeld in hoofdstukken (vagga's) die doorgaans elk 10 sutta's bevatten. De toespraken zijn gerangschikt in oplopende numerieke volgorde: elke nipata bevat items die beginnen met één en worden met één eenheid opgehoogd totdat er elf items zijn in de laatste (de elfde) nipata. Vandaar dat de naam Anguttara 'vermeerdering met één item' betekent. De eerste nipata, Ekaka nipata, levert in elke sutta enkelvoudige items en wordt 'het boek van één' genoemd, de tweede nipata, Duka nipata, levert in elke sutta tweevoudige items en wordt daarom 'het boek van twee (of de twee)' genoemd, etc.

Beroemde sutta's van de Anguttara Nikaya

Vyagghapajja Sutta — Toespraak tot Vyagghapajja (A08-054)

De voorwaarden van voorspoed. Vaak denken mensen dat een boeddhist geen bezittingen mag hebben of dat hij zelfs in armoede moet leven. In deze toespraak lees je hoe de Boeddha hoogst persoonlijk het vermeerderen van rijkdom voor de lekenvolgeling juist aanmoedigt.

Kalama Sutta — De toespraak tot de Kalama's (A03-065)

De Boeddha hield nooit iets terug, en hij wilde nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof in hem of zijn Leer afdwingen. Hij stond erop dat z'n leerlingen een scherpzinnig onderzoek instelden en intelligente navraag deden. Hij was een heel open leraar. In een duidelijke bewoording moedigde hij tot kritisch onderzoek aan toen hij de vragende Kalama's aansprak in de beroemde Kalama Sutta. Aan deze toespraak wordt dan ook wel de titel 'De Boeddha verleent het voorrecht tot vrij onderzoek' toebedeeld.

Dhamma-Niyama Sutta — De vaststaande feiten van de wet (A03-134)

Hier legt de Boeddha uit dat de ware aard van fenomenen onomstotelijk vast staat en dat dat niet bepaald wordt door het feit of er nu wel of geen Perfecten in de wereld worden geboren. Wel is het zo, dat alleen Boeddha's de ware aard van fenomenen onderwijzen. Andere religieuze leraren doen dat niet.

Khuddaka Nikaya — Collectie van de kleinere teksten

De Khuddaka Nikaya, of 'Collectie van de kleinere teksten' (in Pali betekent khuddha 'kleiner', 'korter', 'minder') is een wijd uiteenlopende collectie van 'boeken', waarvan er sommigen door de eeuwen heen bewaard en herinnerd zijn gebleven door devote boeddhisten van over de hele wereld. Sommige bieden inspirerende verzen van verlichting door de monniken en nonnen ten tijde van de Boeddha en sommige zijn gewoon wat meer sober. Buddhaghosa noemde deze collectie 'De Collectie van de kleinere boeken'. Deze nikaya schijnt geleidelijk aan aangegroeid te zijn nadat de oudere nikaya's afgesloten waren en zijn waarschijnlijk pas later in de Ti Pitaka opgenomen. De Khuddaka Nikaya bestaat uit 18 hoofdcollecties.

Khuddakapatha — De kleinere lezingen

Khuddakapatha

De Khuddakapatha is het eerste boek in de Khuddaka Nikaya en bevat 'lezingen van de kleinere passages' waarvan de meeste ook in andere delen van de Ti Pitaka worden aangetroffen. Het is een collectie van 9 korte formules en sutta's die bedoeld zijn voor samanera's die in training zijn. De Khuddakapatha bevat:

 1. Saranattaya. De drievoudige toevlucht voor alle boeddhisten (zie ti saranagamana).
 2. Dasasikkhapada. De 10 voorschriften voor samanera's.
 3. Dvattimsakara. Lijst van de 32 delen van het lichaam (kaya gata sati).
 4. Kumarapañha. Catechismus van 10 vragen voor samanera's.
 5. Maha Mangala Sutta — De hoogste zegeningen (Snp2-04)
 6. Ratana Sutta — De Drie Juwelen (Snp2-01)
 7. Tirokutta Sutta — Offergaven aan de overledenen (Kpt7)
 8. Nidhikanda Sutta — Het bewaren van de schat (Kpt8)
 9. Metta Sutta — Liefdevolle vriendelijkheid (Snp1-08)

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

Dhammapada

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

Flitsen van inzicht belichten de aard van het Boeddha Pad, die door deze krachtige verzen omgezet worden in pure wijsheid. Het is daarom ook een doordringende bron van inspiratie. De populariteit die de Dhammapada geniet onder alle soorten mensen, heeft zich gerangschikt als de meest bekende tekst van de Ti Pitaka, zowel in oosterse als in westerse landen.

Beroemde verzen van de Dhammapada

Opmerkingen

Update info

De tekst voor dit onderdeel wordt t.z.t. verder uitgewerkt.

Udana — Geïnspireerde uitspraken

Udana

De Udana is het derde boek van de Khuddaka Nikaya en omvat 8 hoofdstukken (vagga's) die samen 80, meestal korte sutta's bevatten. Elk hoofdstuk bestaat uit 10 sutta's. De titel 'Udana' verwijst naar de verklaring die, meestal in versvorm, aan het eind van elke toespraak geplaatst is en voorafgaat met de woorden: 'Toen, zich de betekenis ervan realiserend, uitte de Heer bij die gelegenheid deze geïnspireerde uitspraak' (atha kho bhagava etam attham viditva tayam velayam imam udanam udanesi). Vandaar dat 'udana' duidt op een geïnspireerde of gewichtige uitspraak die spontaan is opgekomen, letterlijk 'uitgeademd' (udanesi), door het begrijpen of de realisering (viditva) van de betekenis (etam attham) van de gelegenheid of gebeurtenis die daarmee samenhing (tayam velayam). Hier is het de Boeddha die de udana's uitspreekt, hoewel het in sommige gevallen anderen zijn die zo geïnspireerd zijn.

Beroemde sutta's van de Udana

Pathamabodhi Sutta — De Bodhi boom — 1 (Ud1-01)

Afhankelijk ontstaan in voorwaartse richting.

Nigrodha Sutta — De Nigrodha boom (Ud1-04)

De hooghartige brahmaan.

Jatila Sutta — De Jatila asceten (Ud1-09)

Water zuivert de geest niet.

Bahiya Sutta — Bahiya (Ud1-10)

Hij viel me niet lastig met geredetwist over de Dhamma.

Danda Sutta — De stok (Ud2-03)

De jongens die een slang sloegen.

Lokavolokana Sutta — De wereld onderzoekend (Ud3-10)

In wijsheid wordt de wereld gezien als een ziek zelf.

Ananda Sutta — Ananda (Ud5-08)

Devadatta kondigt de scheuring in de Sangha aan.

Pathamaparinibbana Sutta — Parinibbana — 1 (Ud8-01)

Het ongeconditioneerde Nibbana.

Pataligamiya Sutta — Pataligama (Ud8-06)

Het onderricht aan de lekenvolgelingen van Pataligama.

Visakha Sutta — Visakha (Ud8-08)

De beëindiging van Visakha's verdriet.

Itivuttaka — Aldus is gezegd

Itivuttaka

De 4e verhandeling van de Khuddaka Nikaya, de Ituvuttaka, bevat 112 sutta's die onderverdeeld zijn in 4 boeken (nipata's) met verzen en een mix van gewone stijl, waarbij het een het ander aanvult. Alhoewel de collectie de geïnspireerde gezegden van de Boeddha bevat zoals in de Udana, wordt elke passage voorafgegaan met de zinsnede: 'Iti vuccati Bhagavata' (aldus is door de Boeddha gezegd), waaraan deze collectie haar naam te danken heeft. Dit werk leest als een persoonlijk notitieboekje waarin korte krachtige gezegden van de Boeddha zijn opgenomen.

Doordat de divisie in nipata's is ingedeeld i.p.v. in hoofdstukken, geeft dit aan dat de collectie is geclassificeerd in oplopende numerieke volgorde van categorieën van de Dhamma zoals in de nipata's van de Anguttara Nikaya. Dus Ekaka Nipata bevat enkelvoudige items over de Dhamma zoals: "Bhikkhu's, geef begeerte op; ik verzeker jullie de verwerving van de staat van anagami als jullie begeerte opgeven." In Duka Nipata gaat elke passage over twee items over de Dhamma, zoals: "Er zijn twee vormen van nibbana dhatu, namelijk sa upadi sesa nibbana, waarbij de khandha's resteren, en an upadi sesa nibbana, waarbij de khandha's niet resteren.

Beroemde sutta's van de Itivuttaka

Opmerkingen

Update info

De tekst voor dit onderdeel wordt t.z.t. verder uitgewerkt.

Sutta Nipata — Collectie van toespraken

Sutta Nipata

De Sutta Nipata is het vijfde boek van de Khuddaka Nikaya en omvat 5 hoofdstukken (vagga's) die samen 71 toespraken bevatten. De sutta's, die elk 8 tot 50 verzen bevatten, zijn in versvorm weergegeven die vaak met introducties voorafgaan.

Beroemde sutta's van de Sutta Nipata

Uraga Sutta — De huid van de slang (Snp1-01)

De monnik laat de wereld achter zich zoals de slang zijn oude versleten huid.

Khaggavisana Sutta — De eenhoorn (Snp1-03)

Zintuiglijke gehechtheid moet vermeden worden.

Parabhava Sutta — Ondergang (Snp1-06)

Over de oorzaken van spirituele achteruitgang.

Vasala Sutta — De uitgestotene (Snp1-07)

De door de Boeddha verklaarde definitie van een uitgestotene.

Metta Sutta — Liefdevolle vriendelijkheid (Snp1-08)

Uit liefde en welwillendheid voor alle wezens.

Ratana Sutta — De Drie Juwelen (Snp2-01)

Uit respect voor de Drie Juwelen: de Boeddha, de Dhamma en de Sangha.

Amagandha Sutta — Stank (Snp2-02)

De spirituele betekenis van 'stank'.

Maha Mangala Sutta — De hoogste zegeningen (Snp2-04)

De definitie van de gunstigste handelingen.

Salla Sutta — De pijl van verdriet (Snp3-08)

Een overpeinzing over de dood.

Vasettha Sutta — Vasettha (Snp3-09)

Wat is het dat een man een brahmaan maakt?

Jara Sutta — Ouderdom (Snp4-06)

Wie gedisciplineerd is heeft geen problemen met de dood.

Parayana vagga — De weg naar de Andere Zijde (SnpHfd5)

Het vijfde hoofdstuk van de Sutta Nipata gaat over 16 brahmanen die met hun vragen bij de Boeddha kwamen toen hij op de Rots Tempel (Pasanaka Cethiya) te Magadha verbleef. Met buitengewone helderheid verlost de Meester zijn vragenstellers van hun twijfels. Wie de antwoorden op de vragen begrijpt, zal vast en zeker het hoogste doel, hetgeen Nibbana is, bereiken. Daarom heet dit hoofdstuk 'De weg naar de Andere Zijde'.

Vimanavatthu — Verhalen van de verblijven

Vimanavatthu

Vimana betekent 'verblijf'. Hier verwijst de term naar hemelse verblijven die door wezens verworven zijn die verdienstelijke daden (puñña) hebben verricht. Het betreft hier 85 verzen in 7 hoofdstukken (vagga's) over verdienstelijke daden en wedergeboorte in de hemelse sferen. In de eerste 4 vagga's doen vrouwelijke hemelwezens verslag over de verdienstelijke daden die zij hebben verricht gedurende hun vorige bestaansvormen als menselijke wezens en hoe zij werden geboren in de deva loka met prachtige verblijven als gevolg. In de laatste 3 vagga's vertellen de mannelijke hemelwezens hun verhaal.

De Eerwaarde Maha Moggallana, die de hemelse sferen kon bezoeken, bracht deze verhalen terug zoals elk verhaal door de deva in kwestie was verteld. Vervolgens vertelde hij het verhaal aan de Boeddha die de verhalen bevestigde door er nog meer achtergronddetails aan toe te voegen. Deze toespraken zijn gegeven met de bedoeling erop te wijzen dat de menselijke wereld tal van gelegenheden biedt om verdienstelijke daden te verrichten. Het andere doel van zulke toespraken is, om de verkeerde inzichten te weerleggen van hen die geloven dat er na dit leven niets meer bestaat (de nihilisten) en van hen die van mening zijn dat goede daden geen enkele gevolgen hebben (zie ditthi).

Van de 85 verhalen die beschreven zijn, zijn er 5 die gaan over hen die in de hemelse sfeer geboren zijn en in hun vorige bestaansvorm zichzelf tot sotapatti ontwikkeld hebben; 2 verhalen gaan over hen die met gevouwen handen eerbied aan de Boeddha hebben betuigd; 1 gaat over hen die in verrukking woorden hebben uitgesproken tijdens de bouw van een klooster voor de Sangha; 2 verhalen gaan over hen die de morele regels hadden nageleefd; 2 verhalen gaan over hen die de morele regels hadden nageleefd en aalmoezenvoedsel hadden gegeven; de overige verhalen gaan over diegenen die in de deva loka waren geboren als gevolg van alleen het geven van aalmoezenvoedsel.

De heldere verhalen over de levens van de deva's in de verschillende verblijven, dienen om duidelijk aan te tonen dat de hogere wezens noch onsterfelijk, noch scheppers zijn; ook zij zijn ontwikkeld en geconditioneerd door de gevolgen van hun verdienstelijke daden. Ook zij zijn onderhevig aan de wetten van anicca, dukkha en anatta en ook zij moeten voor zichzelf streven om de onsterfelijke staat van Nibbana te bereiken.

Beroemde sutta's van de Vimanavatthu

Opmerkingen

Update info

Lijst volgt z.s.m.

Petavatthu — Verhalen van de hongerige geesten

Petavatthu

De 'Verhalen van de hongerige geesten' zijn tekenende verslagen over de ellendige staten van wezens die in ongelukkige bestaansvormen zijn geboren (de peta's) als gevolg van hun slechte daden. Er zijn 51 verhalen die in 4 hoofdstukken (vagga's) zijn onderverdeeld. Hier staat het ellendige leven van de kwaaddoeners beschreven; dit, in contrast met het schitterende leven van de deva's.

Wederom worden weer de voordelige gevolgen van vrijgevigheid en andere morele kwaliteiten benadrukt, terwijl kwaadwilligheid, jalousie, gierigheid, begeerte en verkeerde inzichten aangewezen worden als de oorzaken voor de geboorte in de ongelukkige staten van de peta's. Het grootste lijden in deze sfeer is een ernstig gebrek aan voedsel, kleding en onderkomen voor het 'verdoemde' wezen (staat tussen aanhalingstekens omdat alles voorbijgaat). Een zekere en onmiddellijke bevrijding van zulke ellendige sferen kan het ongelukkige wezen worden verschaft, als zijn verwanten verdienstelijke daden (puñña) verrichten en de gevolgen ervan met hen willen delen. In Tirokuttapeta Vatthu wordt een gedetailleerd verslag gegeven over hoe koning Bimbisara bevrijding aan zijn vorige verwanten brengt die als ongelukkige peta's leden, door middel van het grootschalig offeren van voedsel, kleding en verblijven aan de Boeddha en zijn gevolg van monniken.

Beroemde sutta's van de Petavatthu

Opmerkingen

Update info

Lijst volgt z.s.m.

Theragatha — Verzen van monniken

Theragatha

Opmerkingen

Update info

De tekst voor dit onderdeel wordt t.z.t. verder uitgewerkt.

De Theragatha 'verzen van monniken' biedt buitengewone prachtige persoonlijke optekeningen in versvorm van monniken ten tijde van de Boeddha. In hun gedichten vertellen zij vaak met hartverscheurende eerlijkheid de ellende die zij in hun leven hebben ontmoet en hoe zij vervolgens de strijd zijn aangegaan op hun weg naar de verwerkelijking van Arahatschap. En zo vormen deze verzen voor ieder van ons inspirerende herinneringen om deze buitengewone mannen in hun voetstappen te volgen.

Nadere beschrijving over aantal hoofdstukken gedichten, verzen etc. volgt.

Beroemde verzen van de Theragatha

Opmerkingen

Update info

Lijst volgt nadat er een selectie is gemaakt.

Therigatha — Verzen van nonnen

Therigatha

Opmerkingen

Update info

De tekst voor dit onderdeel wordt t.z.t. verder uitgewerkt.

De Therigatha 'verzen van nonnen' biedt buitengewone prachtige persoonlijke optekeningen in versvorm van nonnen ten tijde van de Boeddha. In hun gedichten vertellen zij vaak met hartverscheurende eerlijkheid de ellende die zij in hun leven hebben ontmoet en hoe zij vervolgens de strijd zijn aangegaan op hun weg naar de verwerkelijking van Arahatschap. En zo vormen deze verzen voor ieder van ons inspirerende herinneringen om deze buitengewone vrouwen in hun voetstappen te volgen.

Nadere beschrijving over aantal hoofdstukken gedichten, verzen etc. volgt.

Beroemde verzen van de Therigatha

Opmerkingen

Update info

Lijst volgt nadat er een selectie is gemaakt.

Jataka — Verhalen over de vorige levens van de Boeddha

Jataka

Jataka, of 'Geboorteverhalen' is een collectie van 547 verhalen (in Birma wordt verwezen naar 550 geboorteverhalen) die de vorige levens beschrijven van de Boeddha Gotama toen hij nog een Bodhisatta was. De Jataka is een uitgebreid werk van verzen (gatha's) die de 547 verhalen bevatten zoals die door de Boeddha zijn verteld. De verhandeling is onderverdeeld in hoofdgroepen (nipata's) overeenstemmend het aantal verzen omtrent elk verhaal: de enkelvoudige vers-verhalen zijn geclassificeerd als Eka Nipata, de tweevoudige vers-verhalen als Duka Nipata etc. Het is het commentaar op de verzen dat het geboorteverhaal compleet maakt. In deze geboorteverhalen zijn de morele principes en oefeningen samengevat die de Bodhisatta in acht nam om zichzelf te ontwikkelen en te perfectioneren om het Boeddhaschap te kunnen verwerven.

Elk verhaal opent met een inleiding, de 'paccuppannavatthu' oftewel 'het verhaal over het heden', dat verwijst naar de toen aanwezige omstandigheden in het leven van de Boeddha welke hem de aanstoot gaven het geboorteverhaal te vertellen en aldus enige gebeurtenissen te openbaren, in de lange reeks van zijn vorige bestaanstoestanden als een Bodhisatta.

Aan het eind is er altijd een beknopte samenvatting waar de Boeddha de verschillende 'acteurs' in het verhaal identificeert in hun geboorte ten tijde van zijn toespraak. Elk verhaal is tevens geïllustreerd door één of meer gatha's, uitgesproken door de Boeddha toen hij nog een Bodhisatta was en zo zijn rol speelt in het verslag. Maar soms worden de verzen door de Boeddha uitgesproken; dan worden ze abhisambuddha gatha genoemd.

Beroemde geboorteverhalen van de Jataka

Opmerkingen

Update info

De lijst moet verder worden uitgebreid omdat zeer essentiële Jataka's nu ontbreken.

Serivanija Jataka — De verkoper van Seri (J003)

De hebzuchtige en de eerlijke venter.

Makhadeva Jataka — Zie! Deze grijze haren! (J009)

Het zien van een grijze haar doet een koning de wereld verzaken.

Khantivadi Jataka — De Leer van geduld (J313)

Hoe een wrede koning het geduld van de Bodhisatta op de proef stelde.

Niddesa — Oud commentaar

Niddesa

Deze divisie van de Khuddaka Nikaya bestaat uit twee delen.

 1. Maha Niddesa, de grotere uiteenzetting dat het commentaar is op het vierde hoofdstuk van de Sutta Nipata, Atthaka vagga — Het hoofdstuk van het achttal (SnpHfd4).
 2. Cula Niddesa, de kortere uiteenzetting, is het commentaar op het vijfde hoofdstuk van de Sutta Nipata, Parayana vagga — De weg naar de Andere Zijde (SnpHfd5) en op de Khaggavisana Sutta — De eenhoorn (Snp1-03) van het eerste hoofdstuk.

Deze verklarende werken, die aan de Eerwaarde Sariputta zijn toegeschreven, bevatten veel materiaal over de Abhidhamma en vormen de oudste commentaren. Zij leveren al vele eeuwen, nog voordat de Eerwaarde Buddhaghosa ten tonele verscheen, getuigenis van traditionele becommentariëring.

Patisambhida Magga — Pad der analyse

Patisambhida Magga

Deze verhandeling van de Khuddaka Nikaya wordt toegeschreven aan de Eerwaarde Sariputta. Hier worden de meest belangrijkste leerstellingen van de Boeddha behandeld in de stijl van de Abhidhamma. De Patisambhida Magga is onderverdeeld in 3 hoofdstukken (vagga's): Maha vagga, Yuganaddha vagga, en Pañña vagga. Elke vagga bestaat uit 10 subgroepen, katha's genaamd, zoals Nana Katha, Ditthi Katha, etc.

De verhandeling van elk onderwerp is zeer gedetailleerd en biedt het theoretische fundament voor de beoefening van het Pad. Zie ook patisambhida in het woordenboek.

Apadana — Levensverhalen van discipelen

Apadana

Deze sectie van de Khuddaka Nikaya is een biografisch werk dat de levensverhalen (verleden en heden) bevat van de Boeddha en zijn Arahat discipelen. Deze sectie is onderverdeeld in twee delen: 1. de Therapadana die de levensverhalen van de Boeddha levert, van 41 pacceka buddha's, en van 559 Arahats van de Eerwaarde Sariputta tot de Eerwaarde Ratthapala; 2. Theripadana met de levensverhalen van 40 theri Arahats van Sumedha Theri tot Pesala Theri.

Apadana betekent hier 'biografie' of 'levensverhaal' van een bepaald verlicht persoon, die een krachtig besluit heeft genomen om naar het doel (Nibbana) te streven. Hoewel de Theragatha en de Therigatha gewoonlijk de triomfantelijke momenten van die verwervingen beschrijven, beschrijft de Apadana het voorbereidende werk die de thera's en theri's moesten ondernemen om het hoogtepunt van hun ambitie te bereiken. De Gatha's en de Apadana's vullen elkaar aan om de inspirerende verhalen van zware strijd en uiteindelijke overwinningen te onthullen.

Beroemde verhalen van de Apadana

Opmerkingen

Update info

Lijst volgt z.s.m.

Buddhavamsa — Geschiedenis van de Boeddha's

Buddhavamsa

In dit deel van de Khuddaka Nikaya vertelt de Boeddha hoe zijn besluit tot stand kwam om een Boeddha te worden en geeft hij de geschiedenis weer van de 24 Boeddha's die hem zijn voorgegaan en die tevens zijn Boeddhaschap voorspelden. De Buddhavamsa bestaat uit 29 secties in versvorm.

De 1e sectie geeft een verslag over hoe de Eerwaarde Sariputta aan de Boeddha vraagt wanneer het was dat hij voor het eerst besloot om aan het Boeddhaschap te werken en welke deugden voor de perfectheden (paramita's) hij had vervuld om zijn doel, Perfecte Verlichting (anuttara samma sambodhi), te bereiken. In de 2e sectie beschrijft de Boeddha hoe hij als de kluizenaar Sumedha, doordat hij geïnspireerd was door Boeddha Dipankara, besloten had om voor het Boeddhaschap te gaan. Hij vertelt hoe de Boeddha Dipankara de kluizenaar Sumedha zijn zegeningen gaf en dat hij voorspelde dat Sumedha een Boeddha zou worden onder de naam Gotama na een cyclus van vier asankheyya en honderdduizend wereldtijdperken (kappa's).

Vanaf dat moment bleef de Bodhisatta Sumedha de 10 paramita's beoefenen, namelijk: mildheid (dana paramita); 2. moraliteit (sila paramita); 3. verzaking (nekkhamma paramita); 4. wijsheid (pañña paramita); 5. energie (viriya paramita); 6. verdraagzaamheid (khanti paramita); 7. waarheidsliefde (sacca paramita); 8. vastberadenheid (adhitthana paramita); 9. universele liefde (metta paramita); 10. gelijkmoedigheid (upekkha paramita).

De Boeddha vertelt hoe hij deze paramita's leven na leven volbrengt en hoe elk van de 24 Boeddha's die na Boeddha Dipankara met verschillende intervallen van wereldcycli zijn verschenen, eveneens de voorspelling deden dat hij een Boeddha zou worden onder de naam Gotama.

In de 3e en 27e sectie geeft de Boeddha gedetailleerde informatie over de 25 Boeddha's, inclusief hemzelf, aangaande de geboorte, ras, namen van hun ouders, namen van hun vrouwen en kinderen, hun levensspanne, hun manier van verzaking, de duur van hun inspanningen om het Boeddhaschap te bereiken, de naam van de boomsoort waaronder zij de verlichting bereikten, hun onderricht van de Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet (S56-011) in het hertenpark (Migadaya), de namen van hun hoofddiscipelen, hun hulp monnik, de namen van hun hoofdstad en de namen van hun hoofd lekensponsors. Elke sectie wordt afgesloten met een verslag over waar die Boeddha's zijn overleden en hoe hun relieken werden verspreid.

In de 28e sectie worden de namen van 3 Boeddha's genoemd, namelijk Boeddha Tanhankara, Boeddha Medhankara en Boeddha Saranankara. Deze Boeddha's leefden vóór Boeddha Dipankara in de verschillende intervallen van hetzelfde wereldtijdperk. De namen van andere Boeddha's (tot aan Boeddha Gotama) worden eveneens opgesomd, samen met de namen van de wereldtijdperken waarin zij zijn verschenen. Uiteindelijk voorspeld de Boeddha dat Boeddha Metteya na hem in de wereld zal verschijnen. De laatste sectie, sectie 29, geeft een verslag over hoe de relieken van de Boeddha worden verspreid en waar deze worden bewaard.

Beroemde sutta's van de Buddhavamsa

Opmerkingen

Update info

Lijst volgt z.s.m.

Cariya Pitaka — De collectie van de manieren van gedrag

Cariya Pitaka

Deze verhandeling bevat 35 verhalen van de vorige levens van de Boeddha welke hij vertelde op verzoek van de Eerwaarde Sariputta. Terwijl de Jataka zich richt op de vorige levens van de Boeddha vanaf de tijd van Sumedha de kluizenaar tot aan de tijd dat hij Boeddha Gotama wordt, beslaat de Cariya Pitaka slechts 35 bestaansvormen van de Bodhisatta in dit wereldtijdperk. Het doel van Sariputta's verzoek was, om scherp aftekenend de niet klein te krijgen wil, de verheven inspanning, de weergaloze opoffering, naar buiten te brengen waarmee de Bodhisatta zichzelf leidde in de volbrenging van de 10 perfectheden (dasa paramita).

De Bodhisatta heeft door talloze tijdperken heen de 10 perfectheden vele malen ten uitvoer gebracht. Cariya Pitaka bewaard zulke uitvoeringen van de 35 levens, selecteert 7 parami's van de 10 en verhaalt hoe elke paramita wordt verworven in elk van deze levens. 10 verhalen in het 1e hoofdstuk (vagga) betreffen de opeenstapeling van verdiensten in mildheid (dana paramita). Het 2e hoofdstuk heeft 10 verhalen over moraliteit (sila paramita). Het 3e enlaatste hoofdstuk verwijst naar 15 verhalen: 5 ervan gaan over verzaking (nekkhamma paramita), 1 over krachtige inspanning d.w.z. energie (viriya paramita), 6 over waarheidsliefde (sacca paramita), 2 over universele liefde oftewel liefdevolle vriendelijkheid (metta paramita) en 1 over gelijkmoedigheid (upekkha paramita).

Beroemde sutta's van de Cariya Pitaka

Opmerkingen

Update info

Lijst volgt z.s.m.

Nettippakarana — Geen verklaring

Deze sectie bevindt zich alleen in de Birmese editie van de Ti Pitaka en is later toegevoegd. Een klein werk dat is opgemaakt uit 7 hoofdstukken.

Petakopadesa — Geen verklaring

Deze sectie bevindt zich alleen in de Birmese editie van de Ti Pitaka en is later toegevoegd. Een klein werk dat is opgemaakt uit 8 hoofdstukken.

Milinda Pañha — Vragen van koning Milinda

Opmerkingen

Update info

De tekst voor dit onderdeel wordt t.z.t. verder uitgewerkt.

Deze sectie bevindt zich alleen in de Birmese editie van de Ti Pitaka en is later toegevoegd.

Milinda Pañha is het laatste boek van de Khuddaka Nikaya. Het bevat de vragen van koning Milinda en de antwoorden van de Eerwaarde Nagasena die zo'n 500 jaar na de dood van de Boeddha leefden. Koning Milinda was Yonaka (Graeco-Bactrian) koning van Sagala (Griekenland). Hij was erg geleerd en hoog begaafd in het debatteren. De Eerwaarde Nagasena, een volledig verlichte Arahat, was op verzoek van de Sangha op bezoek in Sagala.

Koning Milinda, die enkele punten omtrent de Dhamma verklaard wilde hebben, stelde de Eerwaarde Nagasena diepzinnige vragen aangaande de ware natuur van de mens, zijn bestaan na de dood en andere essentiële aspecten van de Dhamma. De Eerwaarde Nagasena gaf hem bevredigende antwoorden op elke vraag die hij stelde. Deze diepzinnige vragen en antwoorden over de Leer van de Boeddha, zijn samengebracht in het boek genaamd Milinda Pañha.

Abhidhamma Pitaka — De mand van de hogere Leer

Opmerkingen

Update info

De tekst voor dit onderdeel wordt t.z.t. verder uitgewerkt.

Abhidhamma is de derde grote divisie van de Pitaka. Het is een grote collectie van systematisch geordende, tabellarisch gerangschikte en geclassificeerde leerstellingen van de Boeddha die de kern van zijn leer vertegenwoordigen. Abhidhamma betekent Hogere Leer of Speciale Leer; zij is uniek vanwege haar diepzinnigheid, haar analytische benadering, haar onmetelijkheid in haar bereik en in haar dienstbaarheid ten behoeve van iemands bevrijding.

De Abhidhamma bestaat uit 7 boeken:

 1. Dhammasangani: bevat gedetailleerde opsommingen van alle fenomenen met een analyse van bewustzijn (citta) en haar samengaande mentale factoren.
 2. Vibhanga: bestaat uit 18 gescheiden secties over de analysering van fenomenen die totaal verschillen van de Dhammasangani.
 3. Dhatukatha: een kleine verhandeling geschreven in de vorm van een catechismus waarin alle fenomenen van het bestaan worden besproken met verwijzing naar drie categorieën: khandha, ayatana en dhatu.
 4. Puggalapaññatti: een kleine verhandeling die een beschrijving geeft van verscheidene aspecten over individuen overeenkomstig met de fase van hun verwervingen op het pad.
 5. Kathavatthu: een samenstelling van de Eerwaarde Moggaliputta, de leidende Thera van de Derde Grote Synode waarin hij de leerstellingen van andere scholen bespreekt en weerlegt om alle punten van dispuut omtrent de Leer van de Boeddha uit te roeien.
 6. Yamaka: wordt beschouwd als een verhandeling in toegepaste logica waarin een analytische procedure is gerangschikt in paren.
 7. Patthana: een gigantische verhandeling die, samen met de Dhammasangani, het eerste boek, de diepzinnigheid van de Abhidhamma Pitaka bevat. Het is een uiterst precies gedetailleerde studie van de leer van oorzakelijkheid, gebaseerd op de 24 pacaya's, voorwaarden oftewel relaties.
Document info
RegID Hlp009
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:10:55
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen